De verwarde man

Een aanklacht tegen de copy & paste cultuur

Archief voor reactie

En we hebben een vertaling!

Met dank aan enkele Limburgse Fokkers, hierbij de vertaling van de reactie die ik kreeg op mijn kapsalon-bericht. De mail blijkt afkomstig van één van de klanten van kapper Jan Körver. Hij doet het bericht af als ‘allemaal onzin’, maar als ik het goed begrijp blijkt er toch veel van te kloppen. Alleen ziet de kapper zijn rol in het geheel even wat anders dan deze K. Verhoeff. Maar misschien ligt dat wel aan de politieke ambities van de kapper die Verhoeff in zijn mail suggereert. Hieronder de vertaling.

Beste verwarde man,

Ik weet niet waar je dat bericht over de herenkapper Körver vandaan hebt maar het is allemaal onzin. Tot voor kort geleden hoorde ik zelf ook bij het praatgroepje van Jan. En ik kan je vertellen Geert is nooit een kameraad van ons geweest. De meeste klanten van Jan vinden hem maar een gefrustreerd mannetje.

Daar hebben wij zelf ook aan bijgedragen trouwens. Vroeger op de lagere school werd hij al geplaagd omdat hij een kop had net als een selderij. Dan kreeg dat arme jong geregeld op z’n kop. Sommige lui noemde Geert ook wel de Neger van Venlo. Misschien omdat hij een beetje een kleurtje had, want verder hadden we geen Afrikanen in Venlo. Jaren later bij de kapper hielden wij Geert nog wel eens voor de gek. Je kent ’t wel, lijm op zijn stoel, en jeukpoeder in zijn shampoo. Dan lagen wij helemaal dubbel.

Maar waar het mij om gaat is dat het grootste deel van de klanten helemaal niet achter die onzin van Geert staat. Het is wel zo dat wij hem af en toe “hielpen”, als hij weer eens een speech moest houden, maar dat deden wij vooral om de lol / plezier. Wij vonden het wel leuk als hij zich buiten Venlo voor paal ging zetten.

Toen zijn gezwets aansloeg daar boven de rivieren konden wij ook nog wel de voordelen daarvan inzien. Met een beetje geluk zou hij gaan verhuizen naar Den Haag. Maar waar het mij om gaat, is dat er niks van waar is dat Körver zijn klanten ineens ziet als een Wilders denktank. Wij zijn ‘m liever kwijt dan rijk, maar misschien dat Jan ineens wat van Geert moet. “Flik d’n aap dan vritte good”, zeggen ze hier in Venlo. Wie weet kan Jan wel een kamerzetel voor elkaar krijgen. Ik weet wel dat ik en andere klanten van Körver hier niks mee van doen hebben, laat dat duidelijk zijn.

Hopelijk geeft Jan het ook snel toe, anders vertrek ik en zoek ik een andere kapper. Ik hoop dat je dit even recht kan zetten op jouw blog. Alvast bedankt.

K. Verhoef

En dan ga ik nu even wat belletjes plegen. Ik zie wel een verhaal in die Neger van Venlo…

Zie ook:
Geert Wilders heeft denktank in kapsalon
Reactie uit Limboland

Advertenties

Reactie uit Limboland

Ik kreeg vandaag het onderstaande mailtje. Het lijkt een reactie op het bericht over Herenkapsalon Körver. Limburgs is echter nooit mijn beste vak geweest. Is er een Limbo in het huis die het even kan vertalen? De vertaling kan in de comments. Mijn dank is groot!

Beste verwarde man,

Ik weit neet woa des dich det berich euver hieërekapper Körver vanaaf haes, maar det is allemoal waazel. Wies veur kort geleeje huurde ik zelluf auk beej ’t proatgruupke van Jan. En ik kin dich vertelle: Geert is noeëts eine kameroad van os gewaes. De meiste klanten van Jan vinden ‘m maar ein gefrustreerd menke. Doa hebbe weej zelluf auk aan beegedrage trouwens. Vruèger op de lieëgere schoel word hae al geploag umdet hae eine kop hat wie eine knoepselderiej. Dan kreeg dae erme jong geregeld op zien mörfke. Sommige luuj neumde Geert auk waal de Neger van Venlo. Meschiens umdat hae een bietje ein kleurke had, want verder goof ’t gaar gen Afrikanen in Venlo. Joare later beej de kapper heelde weej Geert nog waal ‘ns veur de gek. Dow kins ’t waal, lieëm op ziene stoal, jeukpoeier in ziene sjampoo, det soort fratse. Looge weej huulemoal dubbel. Maar woar ’t mich um geit is ‘det ’t groeëtste deil van de klanten huulemoal neet achter dae kwats van Geert steit. ’t Is waal zoeë det weej um af en toe ‘holpe’ as hae waer ’s ein speech moos halde, maar det deeje weej vooral um de joeks. Weej vonde det waal kwant as hae zich boète Venlo veur poal ging zette. Toen zien gezwets aansloog doa boave de riviere koste weej doa auk nog waal de veurdeile van inzeen. Met een bietje gelök zou hae goan verhoeze noar Den Haag. Maar wao ’t mich um geit, is det d’r niks van waor is det Körver zien klandizie ineins zuüt as ein Wilders-dinktank. Weej zien ‘m leever kwièt dan rièk, maar meschiens det Jan ineins wat van Geert mot. Flik d’n aap dan vritte good, zegge ze heej in Venlo. Wae wet blief Jan dalik waal ’n kamerzetel aan de vingers plekke. Ik weit waal det ik en de andere klanten van Körver heej niks mei van doon hebbe, loat det duudelik zien. Hoapelijk guuüf Jan det auk snel toe, anders maak ik mich oet de veut doa en zeuk ik mich eine andere kapper. Ik hoap det’se det effe rech kins zette op dien blog. Alvès bedank.

K. Verhoeff

Update: er is een vertaling!